TEMA Stress
Ændringer i organisationen koster på trivselskontoen og betyder, at flere medarbejdere bl.a. går ned med med stress. Modelfoto.

Medarbejderne bliver syge af organisationsændringer

Aktuelt forskningsprojekt afdækker en tæt sammenhæng mellem organisationsændringer og sygemeldinger blandt medarbejdere i Region Hovedstaden.

Organisationsændringer i form af fusioner og opsplitninger af afdelinger, besparelser og lederskift er hverdag på mange arbejdspladser. Men de mange ændringer koster på trivselskontoen og betyder, at flere medarbejdere bliver langtidssygemeldt bl.a. med stress. Det viser et aktuelt forskningsprojekt, som psykolog Johan Høy Jensen er i gang med på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Trækker på trivselsmålinger

I sit ph.d.-projekt har Johan Høy Jensen brugt data fra trivselsmålinger, der er gennemført blandt de ansatte på alle Region Hovedstadens arbejdspladser i 2011 og 2014. Psykologen har sammenholdt trivselsdata med data om organisationsændringer i årene forud, fx sammenlægning og opsplitning af hospitalsafdelinger. Og her viser sig et tydeligt billede: Særligt fusioner og fyringer koster på trivselskontoen hos medarbejderne.

– Organisationsændringer er en moderne form for arbejdsmiljørisiko, som har indflydelse på medarbejdernes stress og trivsel. Blandt medarbejdere, der har været udsat for en eller anden form for organisationsændringer, så vi, at langtidssygefraværet steg med 15 %. Fusioner og fyringer havde den største effekt. Her steg sygefraværet med 20 % henholdsvis 35 %, fortæller Johan Høy Jensen.

Fusioner og fyringer gav en stigning i sygefraværet med 20 % henholdsvis 35 %

 

Ny viden til beslutningstagere

Undersøgelsen viser sammenhæng mellem organisationsændringer og langtidssygemeldinger på det laveste niveau i organisationen, fx et team af læger eller sygeplejersker, der arbejder på samme afdeling. Ifølge Johan Høy Jensen er det nyt at måle sammenhængen så detaljeret:

– Undersøgelsen giver viden på så detaljeret et niveau, at det giver beslutningstagerne bedre mulighed for at prioritere en forebyggende indsats mod utilsigtede virkninger af organisationsændringer, understreger psykologen.

Lederstress og social kapital

En anden faktor, som påvirker medarbejdernes trivsel, er lederstress. I trivselsmålingen er lederne blevet bedt om at angive, i hvilken grad de oplever at have indflydelse og mulighed for at påvirke deres daglige arbejde. I de enheder, hvor lederen scorer dårligt, er der typisk en lavere grad af social kapital – og dermed dårligere trivsel blandt medarbejderne.

Social kapital er en vigtig del af det psykiske arbejdsmiljø og omfatter medarbejdernes samlede oplevelse af samarbejde, tillid og retfærdighed i enheden. Undersøgelsen viser også, at både organisationsændringer og lav social kapital i enheden får de ældre medarbejdere til at forlade arbejdspladsen til fordel for pension eller efterløn.

En pris at betale

Da Johan Høy Jensens ph.d.-projekt endnu ikke er afsluttet, kan han endnu ikke sige noget om det fulde billede af, hvordan de mange organisationsændringer i Region Hovedstaden har påvirket medarbejderne.

– Indtil videre tyder undersøgelsen på, at der er en pris at betale for organisationsændringer. Det sker jo løbende og hele tiden. Det er på tide, at vi retter opmærksomheden mere mod de trivselsmæssige konsekvenser, slutter psykologen.

Undersøgelsen giver ledere bedre mulighed for at prioritere en forebyggende indsats mod utilsigtede virkninger af ændringer i organisationen

Tilbage til temaforside